Ετήσια Συνδρομή Μέλους On-line Πληρωμή

Η ετήσια συνδρομή είναι ποσού 60 ευρώ

Φόρμα Εγγραφής Συνδρομητή Φίλου του Συλλόγου

Με την παρούσα ζητώ να εγγραφώ ως Συνδρομητής - Φίλος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΑ και δηλώνω ότι έλαβα γνώση της συλλογής και επεξεργασίας για τους σκοπούς του ΣΥΛΛΟΓΟΥ, όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό του, των προσωπικών μου δεδομένων που καταχωρούνται στην παρούσα αίτηση - φόρμα και συγκατατίθεμαι σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Νόμο 4624/2019 (Α’ 137) "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις".

Μπορείτε να εξοφλήσετε την Ετήσια Συνδρομή σας με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Αν υπάρχει ανεξόφλητη συνδρομή, προηγούμενου έτους, παρακαλούμε επιλέξτε των αντίστοιχο αριθμό τεμαχίων - συνδρομών για τη συνολική εξόφλησή τους.

Visa SecureMastercard IdcheckVisaMastercardMaestro